Din partner för byggbesiktningar i Skåne och Kalmar

Överlåtelsebesiktning


Vad är en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen utförs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning (en överlåtelse). Köparen av en fastighet har en undersökningsplikt enligt Jordabalken § 4:19. Denna undersökningsplikt innebär att köparen efter förvärv inte får åberopa sådana fel som denne borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet.

För en lekman kan det många gånger vara svårt att göra en bedömning av fastighetens skick. Som SBR-besiktningsman och som tidigare projektledare av småhusbyggnation har Byggbesiktning Martin Hollmann AB stor erfarenhet av småhus och fritidshus.

Vi utför överlåtelse besiktningar av hus, fritidshus och lägenheter i Malmö, Lund, Staffanstorp, Trelleborg, Landskrona, Lomma, Bjärred, Vellinge, Eslöv, Höör, Hörby, Ystad, Helsingborg, Ängelholm, Kalmar, Öland,


Vad innebär en överlåtelsebesiktning?

Dokumentation

Besiktningen innebär en grundlig och noggrann okulär byggnadsteknisk undersökning av alla åtkomliga ytor invändigt och utvändigt. Till att börja med går besiktningsmannen igenom de handlingar rörande fastigheten som säljaren lämnar, exempelvis ritningar, bygglov och tekniska beskrivningar. Vidare förs ett samtal med säljaren för att ställa kompletterande frågor och få ytterligare upplysningar som kanske inte framgår av dokumentationen som underhåll, skador, renoveringar och liknande.

Okulär besiktning

Överlåtelsebesiktning MalmöÖverlåtelsebesiktning LundÖverlåtslesbesiktning Helsingborg

Därefter genomförs en okulär besiktning, som innebär att besiktningsmannen undersöker alla synliga ytor som är tillgängliga. Undersökningen omfattar byggnadens alla rum, förråd, källare, vind, balkong, vidbyggda delar och tak. Även fasader och mark kring huset kontrolleras. Besiktningsmannen för hela tiden noggranna anteckningar om sina iakttagelser. Det avgörande vid denna besiktning är synintrycket. Det betyder att instrument och apparater inte används och inga fysiska ingrepp görs i byggnaden i detta skeende. Vid misstanke om t.ex. fukt rekommenderas att en fortsatt teknisk undersökning görs för att i förekommande fall utföra fuktmätningar där många gånger ingrepp i fastighetens olika byggdelar måste göras i form av t.ex. borrning för att kunna utföra fuktmätningar längre in i konstruktionen.

Risk för väsentliga brister

Besiktningsmannen bedömer också om det finns påtaglig risk för att fastigheten har väsentliga brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen. Bedömningen baseras på de redovisade handlingarna, fastighetsägarens uttalanden och den okulära besiktningen. De risker som bedöms föreligga beskrivs i en riskanalys där även en motivering lämnas.

Skriftlig rapport

Slutligen upprättar besiktningsmannen ett utlåtande i form av en skriftlig rapport, där fastighetens byggtekniska skick och risker ingående beskrivs. Utlåtandet är det påtagliga resultatet av en överlåtelsebesiktning där fel och brister tydligt redovisas jämte konsekvensen av dessa. Felen och bristerna blir grundligt dokumenterade, inte bara i textform utan också med bilagda fotografier.

I utlåtandet kan besiktningsmannen också föreslå fortsatt teknisk utredning avseende sådana förhållanden som inte kunnat klarläggas vid besiktningstillfället.

 

Överlåtelsebesiktning av fritidshus

När vi köper hus och lägenhet är det naturligt att ta dit en besiktningsman för en överlåtelsebesiktning. Men när det gäller fritidshus är det inte lika vanligt. Fritidshus är ofta  inte lika välskötta och kan ha många fel och brister som på sikt kan kosta en hel del pengar att fixa till. Se till att du vet vad du köper och vad du eventuellt kan påtala som brist vid ett köp.

Vi på BMH kan hjälpa dig att trygga ditt köp av fritidshus på precis samma sätt som vi gör med andra objekt.