Din partner för byggbesiktningar i Skåne och Kalmar

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS)


Byggherren är alltid skyldig att utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbetet, en så kallad BAS-P (byggarbetsmiljösamordnare för projektering). En byggarbetsmiljösamordnare måste finnas vid i stort sett alla byggnadsarbeten där arbeten utförs med risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer. Finns du i Skåne eller Kalmar kan du kontakta oss för vidare samtal om behov och möjligheter.

Vad krävs?

Byggarbetsmiljösamordnare ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter enl. 6 § i föreskrifterna om Byggnads- och anläggningsarbete. Bland föreskrifterna är de om byggnads- och anläggningsarbete centrala.

Kortfattat kan man säga att en BAS viktigaste uppgifter är följande:

  • Förkunna byggarbetsmiljösamordnarens arbetsuppgifter och vad de innebär i praktiken.
  • Hur skyddsarbetet på byggarbetsplatsen ska organiseras.
  • Hur arbetena på byggarbetsplatsen ska riskbedömas.
  • Vilka åtgärder som ska genomföras mot riskerna, etc.


Arbetsmiljö

BAS-P behöver särskilt ha kunskaper inom de områden som ska vara redovisade i arbetsmiljöplanen. BAS-P behöver också ha kunskaper om arbetsmiljöfrågor som har betydelse för utformningen av den färdiga byggnaden.

Vem ansvarar

Byggarbetsmiljösamordnaren under utförandet av arbetet, BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare för utförande) har ett självständigt ansvar för samordningen av utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet. Byggherren ansvarar för att utse en lämplig BAS-U, det vill säga en som har den kompetens som behövs för projektet.

Arbetsmiljöplan

En Arbetsmiljöplan skall tas fram för av alla typer av byggnadsverk, det vill säga bostadshus, industrier, vägar, broar, tunnlar etc. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara gäller vid uppförandet av nya byggnadsverk utan också vid rivning, ombyggnader, installationer och underhåll.


Byggbesiktning Martin Hollmann AB är diplomerad BAS-P/BAS-P och uppfyller de krav som ställs för att upprätta arbetsmiljöplaner och i övrigt ansvara för samordningen. Vi tar uppdrag i Skåne samt Kalmar.