Din partner för byggbesiktningar i Skåne och Kalmar

FAQ


Vad kostar en besiktning?

Det beror på den tidsåtgång som krävs och som är beroende på omfattningen av besiktningsuppdraget. En överlåtelsebesiktning på en normalstor villa kostar mellan 8.000 och 9.000 kr inkl. moms.

En förbesiktning på en normalstor nybyggd villa kostar ca. 6.000 – 7.000 kr inkl. moms och en slutbesiktning ca. 4.000 – 5.000 kr inkl. moms. Anledningen till att en förbesiktning betingar ett högre pris än en slutbesiktning är att man vid denna besiktning kontrollerar allt mer ingående vilket sedan ligger som underlag för slutbesiktningen. Man kan säga att det mesta blir besiktigat under förbesiktningen vilket reducerar tidsåtgången vid slutbesiktningen.

Vid större projekt som t.ex. byggnation av flerfamiljshus, så utförs ofta löpande normerande besiktningar och som avräknas per timme eller genom ett fast pris som överenskommes med uppdragsgivaren som kan vara både beställaren som entreprenören.

Hur lång tid tar en besiktning?

 

Denna fråga är nästan omöjlig att svara på. Om entreprenaden mer eller mindre är felfri vid besiktningstillfället och all dokumentation som intyg och bekräftelser finns framme, tar betydligt kortare tid än en entreprenad med många fel och oreda i dokumentationen.

Hur är gången om fel upptäcks av besiktningsmannen?

Vid fel som den utförande firman ansvarar för så skrivs dessa ner i ett så kallat utlåtande som delges bägge parter efter besiktningstillfället. I utlåtandet står också tills när parterna är överens om att felen ska åtgärdas. Ibland värderar besiktningsmannen också värdet av kvarvarande fel om beställaren så önskar.

 

Vad ingår i ert uppdrag som kontrollansvarig?

Kontrollansvarig Skåne Det som ingår är att ta fram en kontrollplan enl. Plan- och Bygglagens föreskrifter, att deltaga vid besök hos byggnadsnämnder som tekniskt samråd vilket krävs för att erhålla ett så kallat startbesked (lov att påbörja byggnationen). Dessutom besöker vi regelbundet arbetsplatsen och dokumentera eventuella avvikelser, att samla in intyg, egenkontroller och andra bekräftelser enl. de punkter som är noterade i kontrollplanen och till sist ansöka om slutbesked så att byggnationen får tas i bruk.

Klicka här för att läsa mer om våra uppdrag som Kontrollansvarig.

Vad händer ifall inte entreprenören åtgärdar felen som är noterade av besiktningsmannen?

Om den utförande firman inte kommer i tid för att rätta till fel eller inte kommer alls så rekommenderas att kontakt tas med en juristfirma för rådgivning.

Utför BMH skadebesiktningar och skadeutredningar?

Skadebesiktning Skåne

Ja, vi utför ofta skadebesiktningar och utredningar om orsak till eller konstaterande av eventuella fel eller brister som sammanfattas i ett utlåtande och som sedan ligger som underlag för felåtgärdande, vidare utredning eller uppgörelse mellan parterna och ibland även som underlag vid juridiska tvister.

Läs mer om vårt arbete som skadeutredare här