Överlåtelsebesiktning

Home/Överlåtelsebesiktning
Överlåtelsebesiktning 2017-03-27T21:40:36+00:00

ÖverlåtelsebesiktningEn överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen utförs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning (en överlåtelse). Köparen av en fastighet har en undersökningsplikt enligt Jordabalken § 4:19.

För en lekman kan det många gånger vara svårt att göra en bedömning av fastighetens skick. Som SBR-besiktningsman och tidigare byggentreprenör har Byggbesiktning Martin Hollmann AB stor erfarenhet av småhus.

Besiktningen innebär en grundlig och noggrann okulär byggteknisk undersökning av alla åtkomliga ytor invändigt och utvändigt. Till att börja med går besiktningsmannen igenom de handlingar rörande fastigheten som säljaren lämnar, exempelvis ritningar, bygglov och tekniska beskrivningar. Vidare förs ett samtal med säljaren för att ställa kompletterande frågor och få ytterligare upplysningar som kanske inte framgår av dokumentationen som underhåll, skador, renoveringar och liknande.

Därefter genomförs en okulär besiktning, som innebär att besiktningsmannen undersöker alla synliga ytor som är tillgängliga. Undersökningen omfattar byggnadens alla rum, förråd, källare, vind, balkong, sidobyggnader och tak. Även fasader och mark kring huset kontrolleras. Besiktningsmannen för hela tiden noggranna anteckningar om sina iakttagelser. Det avgörande vid denna besiktning är synintrycket. Det betyder att instrument och apparater inte används och att inga fysiska ingrepp görs i byggnaden.

Besiktningsmannen bedömer också om det finns påtaglig risk för att fastigheten har väsentliga brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen. Bedömningen baseras på de redovisade handlingarna, fastighetsägarens uttalanden och den okulära besiktningen. De risker som bedöms föreligga beskrivs i en riskanalys där även en motivering lämnas.

Slutligen upprättar besiktningsmannen ett utlåtande i form av en skriftlig rapport, där fastighetens byggtekniska skick och risker ingående beskrivs. Rapporten är det påtagliga resultatet av en överlåtelsebesiktning.

I utlåtandet kan besiktningsmannen också föreslå fortsatt teknisk utredning avseende sådana förhållanden som inte kunnat klarläggas vid besiktningstillfället.