Kontrollansvarig

Home/Kontrollansvarig
Kontrollansvarig 2017-03-27T21:42:22+00:00

BMH AB KontrollansvarigOm du ska göra ett nybygge eller ombyggnation av ett hus så har du som byggherre ett juridiskt ansvar för att allt vid bygget går rätt till, från början till slut. Som byggherre måste du därför utse en person som är kontrollansvarig för byggnationen.
Uppdraget som kontrollansvarig är inte att leda arbetet i sig, utan att för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls.

Kontrollansvarig får dock bara någon vara som är certifierad, det vill säga som har fått riksbehörighet från ackrediterat organ.

Byggbesiktning Martin Hollmann AB innehar förutom ett SBR-godkännande även en SP-registrering som kontrollansvarig vilket borgar för kunskap inom området som teknisk utbildning, praktisk erfarenhet och juridisk kompetens.

Följande upprättas av Byggbesiktning Martin Hollmann AB när vi åtar oss uppdrag som kontrollansvarig, helt enligt Plan- och Bygglagens riktlinjer:

  • Biträda byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall
  • Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs
  • Vid avvikelser från föreskrifter och villkor i kontrollplanen, informera dig som är byggherre och vid behov meddela bygg- och miljönämnden
  • Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid bygg- och miljönämndens arbetsplatsbesök
  • Dokumentera byggplatsbesöken och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet
  • Ge ett utlåtande till dig som byggherre och bygg- och miljönämnden som underlag för slutbesked