BAS-P

Home/BAS-P
BAS-P 2017-03-27T21:43:14+00:00

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P)

ArbetsmiljöreglerByggherren är alltid skyldig att utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbetet (i fortsättningen förkortad BAS-P). En BAS måste finnas vid i stort sett alla byggnadsarbeten där arbeten utförs med risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer. Byggarbetsmiljösamordnare ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter enl. 6 § i föreskrifterna om Byggnads- och anläggningsarbete. Bland föreskrifterna är de om byggnads- och anläggningsarbete centrala.
Kortfattat kan man säga att en BAS viktigaste uppgifter är följande:

• förkunna byggarbetsmiljösamordnarens arbetsuppgifter och vad de innebär i praktiken
• hur skyddsarbetet på byggarbetsplatsen ska organiseras
• hur arbetena på byggarbetsplatsen ska riskbedömas
• vilka åtgärder som ska genomföras mot riskerna, etc.

BAS-P behöver särskilt ha kunskaper inom de områden som ska vara redovisade i arbetsmiljöplanen. BAS-P behöver också ha kunskaper om arbetsmiljöfrågor som har betydelse för utformningen av den färdiga byggnaden.

Byggarbetsmiljösamordnaren under utförandet av arbetet (BAS-U) har ett självständigt ansvar för samordningen av utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet. Byggherren ansvarar för att utse en lämplig BAS, det vill säga en som har den kompetens som behövs för projektet.
En Arbetsmiljöplan skall tas fram för av alla typer av byggnadsverk, det vill säga bostadshus, industrier, vägar, broar, tunnlar etc. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara gäller vid uppförandet av nya byggnadsverk utan också vid rivning, ombyggnader, installationer och underhåll.

Byggbesiktning Martin Hollmann AB är diplomerad BAS-U/BAS-P och uppfyller de krav som ställs för att upprätta arbetsmiljöplaner och i övrigt ansvara för samordningen.